O carte valoroasã în dezbatere


"Galaţiul, aşa cum mi-l amintesc", de Săndel Dumitru

Prof. univ. dr. Constantin Buşe
Facultatea de Istorie,
Universitatea Bucureşti


Lucrarea „Galaţiul, aşa cum mi-l amintesc", la care ne referim în rândurile următoare reprezintă o iniţiativă lăudabilă într-un domeniu reprezentativ în istoriografia românească, anume istoria locală. Buna formaţie teoretică dublată de eleganţa stilului autorului (altfel absolvent de drept) fac din această carte intitulată sugestiv fără nici un fel de emfază „Galaţiul, aşa cum mi-l amintesc" o lucrare care poate fi lecturată cu plăcere şi care, în mod indiscutabil, aduce un spor important de „lumină" asupra unor fenomene inconturnabile care s-au produs în istoria sudului Moldovei. „Radiografia" întreprinsă cu pasiune de domnul Săndel Dumitru sfidează benefic amatorismul endemic asociat deseori, din păcate, vremurilor pe care le parcurgem, încadrându-se pe un traseu ştiinţific care merită o atenţie sporită, cercetarea fiind una amplă, ambiţioasă şi provocatoare în acelaşi timp.
Prin această operă, istoriografia românească se va îmbogăţi cu o nouă şi cuprinzătoare monografie, încununare a unui efort pe măsură, a unei prodigioase, migăloase şi serioase activităţi de cercetare documentară. Într-adevăr, în analiza tenace şi profundă propusă pe varii subiecte, autorul demonstrează un spirit critic constructiv şi un anume „echilibru" în tratarea tematicilor „sensibile", totuşi and dovadă, pretutindeni unde adevărul istoric o impune, de multă fermitate. Prin urmare, lucrarea „Galaţiul, aşa cum mi-l amintesc" deschide larg perspectiva altor analize viitoare de acest fel, constituind un util instrument pus la dispoziţia tuturor acelora care se apleacă asupra cunoaşterii şi reconstituirii trecutului.
Apreciem lucrarea domnului Săndel Dumitru drept una foarte valoroasă, pentru că pune în circulaţie, deopotrivă, o serie de date noi, dar şi o sumă de interpretări originale. Acestea oferă informaţii cu tematică diferită, utile pentru întregirea istoriei locale. Suntem convinşi că această carte, pe care o dorim grabnic publicată, îşi va găsi locul printre contribuţiile semnificative la cunoaşterea Galaţiului.

Prof. univ. dr. Dan Râpă-Buicliu
Universitatea „Dunărea de Jos", Galaţi


Lucrarea semnată de către cercetătorul Săndel Dumitru, membru al prestigioasei Comisiei de lstorie a Oraşelor din România, a Academiei Române, reprezintă rodul unei munci intense, laborioase, care însumează rodul propriilor cercetări efectuate în di¬verse biblioteci, arhive ori alte instituţii de profil, locale, naţionale şi chiar europene! Opera este aşadar fundamentată pe o bibliografie infinit superioară rarelor trimiteri la surse uzitate de autor, doar acolo unde consideră o astfel de întreprindere absolut necesară, dar aceasta nu reprezintă o carenţă, ci mai curând un stil, o amprentă cu care domnul Săndel Dumitru şi-a obişnuit deja cititorii pentru că, trebuie spus, autorul nu este nici pe departe un debutant, având contribuţii anterioare ce anunţau deja pregătirea acestei veritabile opera magna.
Dincolo de această parcurgere aproape exhaustivă a surselor la care m-am referit mai sus, autorul face adesea apel la memoriile şi observaţiile proprii sau ale personajelor sale întotdeauna pertinente sau măcar bine argumentate, deci seducătoare, la un material ilustrativ bogat, referitor la personalităţi, imobile, instituţii etc. care pun în pagină un oraş fascinant, numai bun de regăsit de cei care nu l-au ştiut astfel, ori de către cei care încă simt nevoia să îl regăsească/reamintească.
Altfel, stilul este plăcut, familiar, cursiv şi incită la reflexie. lci colo, câteva corijări privind ipoteze încetăţenite eronat, din alte vremuri, în istoriografia locală sunt nuanţate elegant, comentate şi argumentate în beneficiul realităţii istorice.

Însumând toate cele de mai sus, recomand cu căldură lecturarea lucrării domnului Săndel Dumitru, Galaţiul aşa cum mi-l amintesc, ce se constituie deja într-o aşteptată contribuţie originală la istoria locurilor de la confluenţa Siretului cu Dunărea.

Dr. Horia Dumitrescu
Directorul Muzeului Vrancei, Focşani


De curând, comunitatea ştiintifică a primit spre analiză o sinteză de dimensiuni apreciabile şi de mult timp aşteptată. Este vorba despre cartea Galaţiul, aşa cum mi-l amintesc, semnat de cunoscutul om de cultură Săndel Dumitru, ale cărui preocupări constante din ultimul timp sunt bine cunoscute publicului, pentru a mai necesita vreo detaliere în rândurile de faţă. Menţionăm doar faptul că de numele său - o prezenţă obişnuită în peisajul publicistic local se leagă o serie de lucrări ce tratează predilect spaţiul Moldovei de Jos.
Fireşte, lucrarea domnului Săndel Dumitru nu este singulară în ceea ce priveşte abordarea monografică a Galaţiului. Acest volum vine în completarea unor serii de apariţii editoriale de acest gen, contribuţii mai vechi (Moise N. Pacu, Cartea judeţului Covurlui, Bucureşti, 1891; Gr. Trancu-laşi, Rolul Galatilorîn viaţa neamului, Bucureşti, 1923; Gh. N. Munteanu-Bârlad, Galati, Galati, 1927; N. lorga, Contribuţii la istoria modernă a Galaţilor, Bucureşti, 1932; etc.) sau mai recente (l. Brezeanu, Gh. S. Ştefănescu, Şcoala gălăţeană. 1765-1948, Galati, 1996; P. Păltănea, lstoria oraşului Galati de la origini până la 1918, ed. a ll-a, Galati, 2008; etc.), documentate mai mult sau mai puţin, ori doar marcând un „nivel al cercetărilor", fiind în curs de perfectionare, dar toate slujind aceluiaşi impuls: aducerea în prim plan a unei istorii locale bogate, prezentarea unui patrimoniu cultural national cu totul deosebit.
Pe aceste coordonate se plasează demersul domnului Săndel Dumitru, care reuşeşte să pună la dispoziţia cititorului, fie el avizat sau doar amator, un volum informational enorm (fără nici o îndoială ne aflăm în faţa celei mai ample istorii a Galaţilor!). Dar cartea impresionează nu doar prin consistenţa şi masivitatea ei, ci şi prin stilul elegant, am spune aproape didactic, prietenos, familiar chiar, abordat de către autor.
Apreciem, şi nu doar din raţiunile enunţate anterior, ca foarte util demersul de publicare integrală a operei Galaţiul, aşa cum mi-l amintesc.